Let op! U bevindt zich niet op de corporate website van Fonds 1818. Klik hier als u daarnaar op zoek was.

Kunst & Cultuur

Voor 2014 wordt het budget van Kunst & Cultuur verlaagd van € 4.200.000 naar € 4.000.000.

In 2013 is een bedrag van € 3.661.292 uitgegeven. Dit komt neer op een onderbesteding van ongeveer 13 %. Opvallend is dat het budget voor Erfgoed fors is overschreden. Het domein Multidisciplinair bleef daarentegen achter bij de verwachtingen. In dit domein is € 420.765 besteed in plaats van de begrote € 750.000. Er zijn in 2013 minder grootschalige aanvragen ontvangen.

In 2013 zijn binnen het Traject Kunst & Cultuur 622 projecten behandeld tegenover 607 in 2012. Hiervan zijn 433 aanvragen (70%) positief beoordeeld, terwijl dit er in 2012 ‘slechts’ 392 bedroegen (65%). Het meest opvallende verschil is echter de daling van de gemiddeld bijdrage aan een project. Bedroeg de gemiddelde bijdrage in 2012 nog € 10.760,19. In 2013 is dit gedaald naar € 8.455,64. Belangrijke verklaring hiervoor is dat er in 2013 één project was van € 200.000, terwijl er in 2012 vier projecten waren van € 200.000 en hoger.

Medio 2012 is Fonds 1818 een partnership aangegaan met Voordekunst.nl. Voordekunst.nl is de crowdfunding website voor kunstprojecten. Het partnership houdt o.a. in dat Fonds 1818 een eigen pagina op de website van Voordekunst.nl heeft www.voordekunst.nl/fonds1818. Op deze pagina staan de projecten waarvoor Fonds 1818 een garantie beschikbaar heeft gesteld met als voorwaarde dat een van te voren bepaald bedrag via de ‘crowd’, het publiek, geworven wordt. Als het streefbedrag is gehaald, zal Fonds 1818 het garantiebedrag, vaak gelijk aan het streefbedrag uitkeren. In het partnership is eveneens afgesproken dat medewerkers van Voordekunst.nl een aantal workshops verzorgen in het werkgebied van Fonds 1818. De voorlopige resultaten van de crowdfundingsprojecten van Fonds 1818 in het algemeen en het partnership met Voordekunst.nl worden besproken in de meta-evaluatie crowdfunding die begin februari 2014 gereed is. De doelstelling voor 2013 was een streefbedrag van € 75.000 aan opbrengsten uit crowdfunding. Dit bedrag is op € 72.500 blijven steken.

Opzet is crowdfunding te behouden als financieringsinstrument voor Fonds 1818 en zeker niet alleen op het gebied van Kunst & Cultuur.

Evenals afgelopen jaren het geval was, ondersteunt Fonds 1818 ook in 2014 vooral de sociale functie van kunst en cultuur. Cultuur kan bijdragen aan talentontwikkeling, wijkopbouw en integratie. Bij deze maatschappelijke doelstellingen speelt culturele emancipatie een rol. Daarom steunt Fonds 1818 ook projecten waarmee beoogd wordt bezoekers aan te trekken die de gebruikelijke toegangswegen naar cultuur niet kennen of niet kunnen betreden. Cultuureducatieve trajecten zijn hier een voorbeeld van.

Tenslotte heeft Fonds 1818 vanuit het oogpunt van de sociale dimensie van cultuur aandacht voor het culturele klimaat in zijn werkgebied. Zonder een bloeiend cultureel klimaat is er voor kunst en cultuur geen sociale dimensie. Daarom steunt Fonds 1818 ook projecten die gericht zijn op het onderhouden, intensiveren en vernieuwen van het culturele klimaat in zijn werkgebied.

 

 

Begroot 2013

Gerealiseerd 2013

Begroot 2014

Community Arts

€   250.000

€   209.000

€   250.000

Muziek

€   850.000

€   827.999

€   850.000

Theater

€   400.000

€   359.030

€   400.000

Dans

€   400.000

€   347.961

€   400.000

Beeldende kunst

€   300.000

€   190.150

€   300.000

Erfgoed

€   850.000

€  1.015.015

€   850.000

Literatuur / film

€   400.000

€   291.372

€   400.000

Multidisciplinair

€   750.000

€  420.765

€  550.000

Totaal

€ 4.200.000

€ 3.661.292

€ 4.000.000

 

Tot slot

Concluderend kan opgemerkt worden dat de uitgaven in 2013 achtergebleven zijn bij de oorspronkelijk gereserveerde budgeten. De onderbesteding is geen gevolg van een afname van het totaal aantal aanvragen. Dit aantal is namelijk binnen het Traject Kunst & Cultuur licht toegenomen. De onderbesteding is een gevolg van het beperkt toekennen of uitblijven van aanvragen van meer dan € 200.000. In de afgelopen jaren is gestreefd naar een zo helder en eenduidig mogelijk beleid op het terrein van Kunst & Cultuur. Dit werpt zijn vruchten af. Potentiële aanvragers blijken beter op de hoogte te zijn van de mogelijkheden en ook onmogelijkheden bij Fonds 1818.

 

U bent hier