Let op! U bevindt zich niet op de corporate website van Fonds 1818. Klik hier als u daarnaar op zoek was.

Educatie

Voor het jaar 2014 beschikt het Traject Educatie over een budget van € 1.100.000.
In 2013 zijn binnen educatie 249 projecten behandeld, 25 meer dan afgelopen jaar, waarvan 182 positief zijn beoordeeld (64,15 %). Beschikbaar in 2013 was een bedrag van € 1.000.000,-. Uiteindelijk is een bedrag van € 1.064.127,- uitgegeven (gemiddeld per aanvraag € 5.847,-). Het is voor het eerst sinds jaren dat dit traject licht over het vastgestelde begrotingsbedrag ging.

Het traject Educatie richt zich ook in 2014 vooral op projecten waar het verwerven van kennis, het benutten van kansen, het ontwikkelen van talenten en de ontplooiing centraal staan. Fonds 1818 is één van de weinige fondsen die projecten van scholen in behandeling neemt. Bezuinigingen in het onderwijs hebben de afgelopen jaren ertoe geleid dat buiten-curriculaire activiteiten zijn gemarginaliseerd en dat op achterstandsscholen de focus wordt gelegd op taal en rekenonderwijs. Het zijn juist de buiten-curriculaire activiteiten die gericht zijn op een bredere doelgroep, waarvoor een beroep gedaan kan worden op het donatiebudget van Fonds 1818.

In 2014 gaan de projectadviseurs van Fonds 1818 actief een aantal (achterstands-)scholen in aandachtsgebieden benaderen om de gezamenlijke doelen te onderzoeken, ten einde te komen tot meer en betere aanvragen. Belangrijke voorwaarde is dat scholen substantieel moeten bijdragen vanuit het reguliere schoolbudget. Voor scholen is dat nog geen vanzelfsprekendheid, maar de lumpsum financiering maakt dit in ruime mate mogelijk. Projecten voor reguliere leermiddelen, zoals bijv. digitale schoolborden, vallen buiten de donatiedoelen van Fonds 1818.

Het fonds ziet bij projecten graag een actieve rol van de jongeren om wie het gaat.

Aandachtsgebieden zijn verder sociale veiligheid, mediagebruik jongeren, het inzetten van ‘tutoring’ bij jongeren en mediation door leerlingen op scholen. Ook blijft Fonds 1818 nieuwsgierig naar projecten die de verschillende werelden van jongeren met elkaar verbinden. Een bijdrage moet het verschil kunnen maken, waarbij het Speciaal Onderwijs belangrijk aandachtsgebied blijft.

Pestproblematiek
Begin 2013 viel de discrepantie op tussen de maatschappelijke en overheidsaandacht voor het thema pesten en het minimale aantal projecten dat rondom dit onderwerp bij het fonds wordt ingediend. Dit was aanleiding voor twee projectadviseurs om dit thema te verkennen, met als doel meer inhoudelijke expertise te ontwikkelen en mogelijke acties voor het fonds te benoemen.

Uit de verkenning bleek dat er ten aanzien van het bestrijden van de pestproblematiek binnen de verschillende leefwerelden van kinderen (inclusief de digitale leefwereld), nog grote uitdagingen lagen. Het merendeel van de aanpakken richt zich op het onderwijs, terwijl het pesten buiten de schoolomgeving gewoon door gaat. Veel van de aanvragers van Fonds 1818 werken in het vrije tijdsdomein met de jeugd, bijvoorbeeld binnen het jongerenwerk of de jeugdzorg. Deze groep is extra kwetsbaar wanneer de ouders en/of de professionals digitaal minder vaardig zijn of wanneer het kind veel buiten het gezichtsveld van de verzorgers verblijft. Om het thema binnen de verschillende leefwerelden van de jeugd onder de aandacht te brengen wordt begin 2014 een netwerkbijeenkomst georganiseerd.

De bevindingen n.a.v. deze bijeenkomst vormen de opmaat naar een pro-actiever beleid vanuit Fonds 1818 rondom het thema pesten onder kinderen/jongeren. Gelijktijdig nodigt Fonds 1818 betrokken organisaties nadrukkelijk uit duurzame projectaanvragen rondom dit thema in te dienen. Naar verwachting is in 2014 de invloed op de donatiebegroting nog gering, daarom wordt hier nog geen apart donatiebedrag voor gereserveerd.

 

Begroot 2013

Gerealiseerd 2013

Begroot 2014

Primair Onderwijs

€  225.000

€  143.710

€  225.000

Voortgezet Onderwijs

€  225.000

€  115.045

€  225.000

Hoger Onderwijs

€    75.000

€   145.704

€    75.000

Educatie Overig

€  100.000

€  216.735

€  200.000

Cultuureducatie

€  300.000

€  376.007

€  300.000

Fonds 1818<24

€    75.000

€    66.926

€    75.000

Totaal

€ 1.000.000

€ 1.064.127

€ 1.100.000

 

U bent hier