Let op! U bevindt zich niet op de corporate website van Fonds 1818. Klik hier als u daarnaar op zoek was.

Deskundigheidsbevordering voor vrijwilligersorganisaties

In 2011 is een serieuze start gemaakt met deskundigheidsbevordering voor vrijwilligersorganisaties. Doel is deze organisaties concrete kennis te bieden die hen helpt bij het verstevigen van hun organisatie en de vaardigheden te geven om tot goede projecten en aanvragen te komen. Aanleiding hiervoor was de vraag naar dergelijke workshops bij diverse aanvragers (zie het klanttevredenheidsonderzoek en het Spiegelschrift). Welzijnsorganisaties en vrijwilligerssteunpunten krijgen steeds minder financiële mogelijkheden om dergelijke trainingen te bieden. Fonds 1818 ziet het als zijn taak om de vrijwilligersorganisaties te steunen door naast het verstrekken van donaties ook kennis te bieden.

In 2011 heeft een aantal welzijnsorganisaties donaties gekregen voor het organiseren van trainingen voor organisaties in de eigen gemeente. Daarnaast is Fonds 1818 begonnen met een aanbod dat bestemd is voor de hele regio en door het fonds is georganiseerd. Hieronder een overzicht van de eigen activiteiten van Fonds 1818 op het gebied van deskundigheidsbevordering.

Media en Communicatie in de praktijk

In maart 2011 is gestart met een serie bijeenkomsten Media en Communicatie in de praktijk voor wijk- en buurtorganisatie. Inzet was deze organisaties te ondersteunen bij het bereiken van hun doelgroep via de traditionele kanalen en de nieuwe media. Daarnaast kregen zij hulp bij de positionering van hun organisatie. De workshop van één hele zaterdag werd gegeven in Delft, Zoetermeer, Leiden, Hillegom en Den Haag (2x). Een bijeenkomst in Katwijk volgt in februari 2012.

De workshops in 2011 werden in totaal bezocht door 95 mensen van 90 organisaties. In Katwijk zijn nog eens 20 deelnemers aangemeld. Zowel vanuit persoonlijke reacties als vanuit de enquête die naar aanleiding van de cursus is gehouden, komt een positief beeld. Gemiddelde cijfer is een 7,5.

Blauwe Noordzee-bijeenkomsten Bezuinigingen: Hoe nu verder

Aanleiding voor deze serie workshops was het teruglopen van financieringsstromen. Uit gesprekken meta aanvragers bleek dat zij behoefte hebben aan ondersteuning in het opvangen van de tekorten en het zoeken naar nieuwe wegen om hun organisatie en hun projecten te financieren. Blauwe Noordzee heeft in opdracht van Fonds 1818 een aantal organisaties geholpen bij het maken van ‘De Bocht’. Het was daarom voor de hand liggend hen te vragen een serie workshops te geven voor een grotere groep klanten van Fonds 1818.

In het najaar van 2011 zijn vijf workshops gegeven rondom het thema Bezuinigingen: Hoe nu verder? Per workshop waren 30 plekken beschikbaar. De meeste waren snel volgeboekt. Een bijeenkomst heeft in januari 2012 een herhaling gekregen in verband met de grote belangstelling. In totaal werden 99 mensen bereikt van  56 organisaties. In de loop van 2012 wordt een kleine groep deelnemers nogmaals ondervraagt over het effect van de cursus voor hun organisatie.

Spreekuren

In 2011 zijn zes spreekuren gehouden op verzoek van vrijwilligerssteunpunten (Delft, Pijnacker-Nootdorp 2x, Delft 2x en Leiden). Aan de spreekuren doen per keer gemiddeld tien organisaties mee. In Pijnacker-Nootdorp was een van de spreekuren speciaal bestemd voor sportorganisaties. Een klein deel dient binnen een paar maanden een aanvraag in. Het nut van de spreekuren zit niet alleen in het komen tot een aanvraag maar ook in het duidelijk maken dat het indienen van een aanvraag niet zinvol is. Per spreekuur zijn vaak twee of drie organisaties aanwezig die of het fonds al goed kennen of waarvan vooraf al duidelijk is dat ze niet in aanmerking komen voor een donatie. Gezocht wordt naar een manier om deze organisaties uit de deelnemerslijsten te filteren. Het spreekuur in Leiden werd vooraf gegaan door een voorlichtingsbijeenkomst een aantal weken eerder. In 2012 worden de spreekuren geëvalueerd.

Cursussen fondsenwerving gegeven door Fonds 1818 en door derden

Fonds 1818

In 2011 is vijf maal de cursus fondsenwerving gegeven. Aantal deelnemers was 60 van evenzoveel organisaties. In de cursus wordt een korte introductie gegeven over fondsen in het algemeen en de aandachtsgebieden van Fonds 1818 in het bijzonder. Vervolgens wordt vooral ingegaan op het maken van een goed projectplan, een begroting en een dekkingsplan.
Het animo voor deze workshop gegeven door medewerkers van Fonds 1818, is al jaren groot.

Derden

In 2011 is meegewerkt aan een cursus fondsenwerving door het bureau Scheffer en Groenewold in opdracht van Welzijn Teylingen. Naast Fonds 1818 werkte ook het Rabofonds Duin- en Bollenstreek mee. De bijdrage van Fonds 1818 bestond tijdens de eerste bijeenkomst vooral uit het gegeven van inhoudelijke informatie over het fonds en de manier van aanvragen. Ook was er tijd voor het beantwoorden van vragen over specifieke projecten. De deelnemers kregen opdracht een aanvraag bij beide fondsen in te dienen. Deze werd tijdens de tweede bijeenkomst besproken. Ook was hier tijd voor korte individuele gesprekken. Ook in 2012 werkt Fonds 1818 mee aan een aantal bijeenkomsten georganiseerd door Scheffer en Groenewold.

Voorlichting in het algemeen

Alle adviseurs van Fonds 1818 en de communicatieadviseur zijn regelmatig betrokken bij voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd door derden. Bijvoorbeeld scholen (mbo, hbo, wo), welzijnsorganisaties, zelforganisaties etc.  Tijdens deze bijeenkomsten houden zij meestal een algemene presentatie over het fonds en is er ruimte voor het beantwoorden van meer specifieke vragen over projecten. Het is lastig in aantallen aan te geven wat het rendement van deze bijeenkomsten is. Wel is het zo dat de adviseurs het als zeer nuttig ervaren dat zij tijdens dergelijke bijeenkomsten persoonlijk contact kunnen maken met vaak anonieme (potentiële) aanvragers.

Via de afdeling voorlichting en communicatie komen vrijwel dagelijks via de e-mail en telefoon diverse vragen binnen met betrekking tot de mogelijke financiering van projecten. Deze worden door de afdeling zelf afgehandeld of doorverwezen naar de betreffende adviseur.

Kennisbijeenkomsten Groene Schoolpleinen

Ter ondersteuning van het programma Groene Schoolpleinen is in 2011 een aantal bijeenkomsten georganiseerd. Inspiratiebijeenkomsten voor de regio Den Haag (2x) met uitleg over het programma Groene Schoolpleinen, voortgangsbijeenkomsten voor de regio Leiden (2x) voor het uitwisselen van ervaringen aangevuld met een spreker en een kennisdag voor alle betrokkenen met een informatiemarkt en diverse workshops. Hier waren zowel scholen als aanbieders vertegenwoordigd. Alle bijeenkomsten werden druk bezocht.

In april 2012 organiseert Fonds 1818 een tweede kennisdag speciaal gericht op scholen en aanbieders in de regio Den Haag.

Social Media

Fonds 1818 heeft in 2011 de eerste stappen gezet op de social media. Voor het programma Groene Schoolpleinen is een Facebook Community opgericht. Bedoeling was dat deelnemers aan het programma hier kennis en ervaringen kunnen delen. In de praktijk blijkt dat vooral de afdeling communicatie van Fonds 1818 de pagina voedt. Wel heeft de community inmiddels ruim 100 volgers en worden berichten regelmatig gelezen.

Sinds eind 2010 heeft Fonds 1818 een account op twitter. Hier wordt incidenteel gebruik van gemaakt door de directeur en de afdeling communicatie. Ondanks de beperkte activiteit heeft het account ruim 200 serieuze volgers. Fonds 1818 heeft sinds eind 2011 een bedrijfsprofiel en een groep op LinkedIn. Op het profiel is vooral informatie over het fonds te vinden. Bedoeling is dat de groep uitgroeit tot een platform waar aanvragers elkaar kunnen vinden met vragen en ervaringen kunnen uitwisselen. Dit is nog in een pril stadium. Vanuit Fonds 1818<24 wordt gebruik gemaakt van Hyves. Dit heeft lange tijd stil gelegen maar is nu weer door het JIP ter hand genomen.

Vanuit Fonds 1818 wordt zeer beperkt actief deelgenomen aan discussies op de diverse sociale media.

Plannen voor 2012
Deskundigheidsbevordering bij vrijwilligers blijft een belangrijk thema. Doel is om in 2012 het aantal kennisbijeenkomsten en workshops uit te breiden. Er komt een terugkomdag voor de deelnemers aan de bijeenkomsten van de Blauwe Noordzee. De serie bijeenkomsten uit het najaar van 2011 wordt mogelijk na de zomervakantie 2012 herhaald. Er zijn gesprekken voor het starten van een workshop social media, er worden contacten gelegd met o.a. de Rabofondsen voor workshops op het terrein van financiën en onderzocht wordt of een cursus inhoudelijk opzetten en beheren van websites mogelijk is. Ook in 2012 zal de eigen cursus fondsenwerving zeker vijf maal worden gegeven. Daarnaast zal het fonds op verzoek van derden voorlichting blijven geven. Voor de Groene Schoolpleinen staat in april 2012 een nieuwe kennisbijeenkomst voor de regio Den Haag gepland. Van de spreekuren wordt onderzocht of ze ook daadwerkelijk effectief zijn.

Uit gesprekken met aanvragers blijkt dat de behoefte aan deskundigheidsbevordering  groot is. Het fonds moet zich hierbij steeds bewust zijn dat de vraag voorop moet staan en het fonds geen opleidingsinstituut is. Het aanbod zal dus redelijk beperkt blijven. De bijeenkomsten vragen ook veel tijd van de adviseurs en de afdeling communicatie. Zij zullen bij een deel van de bijeenkomsten aanwezig moeten zijn. Dit moet niet in conflict komen met de andere werkzaamheden.

Voor de eerste helft van 2012 staan vanaf januari al 15 bijeenkomsten gepland: spreekuren (3), workshops (2 x 2 avonden fondsenwerving + 1 x 2 avonden communicatie en media), cursus fondsenwerving intern (2)beursvloeren (2) en kennisbijeenkomsten (1). Dit aantal zal nog toenemen. Het is zaak in de gaten te houden dat het aantal voor de organisatie te behappen blijft.

Platforms als Facebook, Twitter, LinkedIn en Hyves zijn tegenwoordig niet te vermijden. Het is goed dat Fonds 1818 op deze platforms aanwezig is, discussies aanzwengelt en zich in de gesprekken mengt. Een medewerker van het fonds moet zich daarbij wel realiseren dat, ook als op persoonlijke titel gesproken wordt, de buitenwereld altijd de stem van het fonds hoort.

 

U bent hier