Let op! U bevindt zich niet op de corporate website van Fonds 1818. Klik hier als u daarnaar op zoek was.

Personeel

Personeelsbestand
Op 31 december 2011 bedroeg het aantal medewerkers 27 (23,47 FTE); op 31 december 2010 was dit 24 (21,63 FTE’s). Van hen zijn er 19 vrouw en 8 man. De gemiddelde leeftijd ultimo 2011 was 46,4 jaar (ultimo 2010 was dit 49 jaar). Het gemiddeld aantal dienstjaren per medewerker bedroeg eind 2010 7,6 (2010: 8,3).

Directie en medewerkers.

Personeelswisselingen 
In 2011 traden vijf nieuwe medewerkers in dienst. Eén medewerker trad uit dienst wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd

Het Nutshuis
Ook in 2011 werd in het Nutshuis gebruik gemaakt van oproepkrachten als avond- en weekend-coördinator en een technicus. Lisa van Bommel en Jelle Ooijevaaer werkten als freelancers, Misha Schreiner en technicus Thomas Koehler werd verloond via Stichting Raakvlak.

Stages 
Fonds 1818 is een door de Ecabo erkend leer-werkbedrijf. Helaas hebben wij in 2011 geen stagiaires hiervoor kunnen begeleiden.
In Het Nutshuis hebben Thomas Koehler, student podium- en evenemententechniek aan het Grafisch Lyceum met als specialisatie geluidstechniek, en Stephanie de Wit, student media & entertainment management aan Hogeschool Inholland, enkele maanden als stagiair gewerkt.   

Personeelsvertegenwoordiging         
In 2011 hebben de directie en de OR viermaal vergaderd.        

Ziekteverzuim en vertrouwenspersoon        
Het totale ziekteverzuim bedroeg in 2011 9,10% versus 9,31% in 2010. Er waren in 2011 meerdere langdurig ziektegevallen van meer dan twee maanden en twee medewerksters die met zwangerschapsverlof waren.  Als deze niet worden meegerekend is het ziekteverzuimpercentage 1,3% (versus 1,3% in 2010). In 2011 is geen beroep gedaan op de vertrouwenspersoon. 
 
Salaris, pensioen en levensloop 
Er was in 2011 geen salarisverhoging als gevolg van de koppeling met de salarissen van de rijksoverheid.

 

 

 

U bent hier