Let op! U bevindt zich niet op de corporate website van Fonds 1818. Klik hier als u daarnaar op zoek was.

Directieverslag

 

Directieverslag  geconsolideerde jaarrekening 2011
 
 
Ontwikkeling donatieaanvragen
In 2011 bedroeg het aantal ontvangen donatieaanvragen 1.860. Dit is 1,1% minder dan in 2010 (2010: 1.880).
In het verslagjaar zijn 1.214 (67,1%) donatieaanvragen gehonoreerd, 596 (32,9%) werden afgewezen of
teruggetrokken. In totaal zijn derhalve 1.810 donatieaanvragen behandeld. In 2010 waren dit 1.868 aanvragen.
 
Van de 1.214 gehonoreerde donatieaanvragen waren er 577 afkomstig uit Den Haag, 157 uit Leiden, 123 uit
Delft en 84 uit Zoetermeer. De overigen waren afkomstig uit andere gemeenten of hadden een regionaal of
landelijk karakter.
 
In 2011 werd totaal een bedrag van € 10,3 miljoen toegewezen, waarvan € 5,5 miljoen voor Den Haag,
€ 1,4 miljoen voor Leiden, € 0,8 miljoen voor Delft, € 0,8 miljoen voor de regio en € 1,8 miljoen voor
overige gemeenten of landelijk.
 
De volgende totaal bedragen (afgerond) zijn toegewezen aan projecten die in 2011 zijn gehonoreerd:
 • Educatie                  
  begroot €   1,05 miljoen         resultaat €   0,89 miljoen
 • Kunst & Cultuur    
  begroot €   3,40 miljoen          resultaat €   3,68 miljoen
 • Natuur & Milieu      
  begroot €   1,45 miljoen          resultaat €   1,32 miljoen
 • Zorg & Welzijn        
  begroot €   4,00 miljoen          resultaat €   4,44 miljoen
 • Totaal                      
  begroot €   9,90 miljoen          resultaat €  10,33 miljoen
 
De vijf grootste donaties/investeringen waren in het verslagjaar:
 • Korzo Theater, kunstenplan 2013 - 2016
  €   400.000,--
 • Fonds 1818 eigen initiatief, koren zingen voor ouderen
  €   250.000,--
 • Cultuurfonds Leiden, financieren van culturele projecten en activiteiten in Leiden
  €   200.000,--
 • Hortus Botanicus Leiden, duurzame renovatie van de tropische kassen
  €   150.000,--
 • Haags Jeugdvakantieloket, vakantiekampen en -activiteiten Haagse jeugd
  €   150.000,--
 
Financiën
In de toelichting op de jaarrekening wordt stilgestaan bij een vergelijking van de staat van baten en lasten over 2011 met de begroting 2011 en de realisatie 2010. In deze paragraaf worden de hoofdlijnen van de exploitatie 2011 met 2010 vergeleken. In 2010 was er een positief saldo van € 20,6 miljoen. Het negatieve resultaat van 2011 is € 21,8 miljoen. De totale kosten van de eigen organisatie in 2011 zijn per saldo met € 199000 gestegen ten opzichte van 2010. Een vergelijking van de kostensoorten levert het volgende op:
 
 • Lager
  Diensten Derden     € 16.000
  Afschrijvingskosten € 75.000
  Totaal                   € 91.000
 • Hoger
  Salaris-, personeelskosten        € 66.000
  Bestuurskosten                       € 1.000
  Adviescommissie beleggingen     € 7.000
  Kantoorkosten                        € 22.000  
  Huisvestingskosten                  € 51.000
  P.R.-kosten                           € 87.000
  Riviervismarkt 5 / Achterterrein  € 40.000
  Algemene kosten                    € 16.000
   Totaal                                  € 290.000
 
De directe inkomsten uit aandelen, obligaties en banktegoeden zijn in 2011 ten opzichte van 2010 met circa € 0,5 miljoen gedaald.Deze daling is voornamelijk ontstaan door afnemende bankrentebaten en lagere renteopbrengsten van de
obligaties.
 
Er is in 2011 voor € 10,8 miljoen aan donaties en garanties toegezegd (exclusief vrijvallen).De hierbij behorende totale kosten van de eigen organisatie bedroegen € 3,1 miljoen.De kosten van de donaties bedragen ongeveer 15,8% van het donatiebedrag en de kosten van het beleggen bedragen ongeveer 0,3% van het belegd vermogen.
 
Personeel
Personeelsbestand
Op 31 december 2011 bedroeg het aantal medewerkers 27 (23,47 FTE); op 31 december 2010 was dit 24 (21,63 FTE’s). Van hen zijn er 19 vrouw en 8 man. De gemiddelde leeftijd ultimo 2011 was 46,4 jaar (ultimo 2010 was dit 49 jaar). Het gemiddeld aantal dienstjaren per medewerker bedroeg eind 2011 7,6 (2010: 8,3).
 
Personeelswisselingen
In 2011 traden vijf nieuwe medewerkers in dienst. Eén medewerker trad uit dienst wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.
Ook in 2011 werd in Het Nutshuis gebruik gemaakt van oproepkrachten als avond- en weekend-coördinator en een technicus. Lisa van Bommel en Jelle Ooijevaar  werkten als freelancers, Misha Schreiner en technicus Thomas Koehler werden verloond via Stichting Raakvlak.
 
Stages
Fonds 1818 is een door de Ecabo erkend leer-werkbedrijf. Helaas hebben wij in 2011 geen stagiaires hiervoor kunnen begeleiden.
In het Nutshuis hebben Thomas Koehler, student podium- en evenemententechniek aan het Grafisch Lyceum met als specialisatie geluidstechniek, en Stephanie de Wit, student media & entertainment management aan Hogeschool Inholland, enkele maanden als stagiair gewerkt.
 
Personeelsvertegenwoordiging
In 2011 hebben de directie en de OR viermaal vergaderd.
 
Ziekteverzuim en vertrouwenspersoon
Het totale ziekteverzuim bedroeg in 2011 9,10% versus 9,31% in 2010. Er waren in 2011 meerdere langdurig ziektegevallen van meer dan twee maanden en twee medewerksters die met zwangerschapsverlof waren.  Als deze niet worden meegerekend is het ziekteverzuimpercentage 1,3% (versus 1,3% in 2010). In 2011 is geen beroep gedaan op de vertrouwenspersoon.
 
Salaris, pensioen en levensloop
Er was in 2011 geen salarisverhoging voor de medewerkers als gevolg van de koppeling met de salarissen van de rijksoverheid.
 
Den Haag, 18 april 2012
 
Ir B.A.I.M. de Blij, directeur
 
 

U bent hier