Let op! U bevindt zich niet op de corporate website van Fonds 1818. Klik hier als u daarnaar op zoek was.

Bestuursverslag

 

Bestuursverslag geconsolideerde jaarrekening 2011
 
De stichting Fonds 1818 tot nut van het algemeen te Den Haag stelt zich in het algemeen ten doel de kwaliteit van de samenleving in zijn werkgebied te verhogen.
 
Per 1 januari 2011 trad mr. P.G.A. Noordanus af als bestuurslid van Fonds 1818, vanwege zijn benoeming tot burgemeester van Tilburg. De heer J. Schinkelshoek volgde hem op. Tegen de zomer maakte drs. R. Bhondoe bekend dat hij wegens te drukke werkzaamheden in het buitenland aan het eind van het jaar aftreedt. Vanwege het bereiken van de uiterste zittingstermijn trad mw. ir. S.J. van der Laag aan het eind van 2011 af. In hun opvolging werd voorzien door de werving van twee nieuwe bestuursleden via advertenties in kranten en via internet. De daarop volgende procedure leidde tot de selectie van mw. drs. L. Merkx en dhr. mr. R Mazel. Beiden zijn per 1 januari 2012 benoemd, en maken ook deel uit van het bestuur van het Nutshuis.
 
Het bestuur van de Stichting vergaderde in het verslagjaar vijf maal. Deze vergaderingen werden voorbereid door de voorzitter, dr. G. Lycklama à Nijeholt, en directeur ir. B.A.I.M. de Blij. Het beleggingsbeleid was regelmatig onderwerp van bespreking. Door de ongunstige omstandigheden op financiële markten werd aan het eind van het jaar besloten de omvang van de aandelenportefeuille met ongeveer een een-achtste te verminderen en de gemiddelde looptijd van de obligaties terug te brengen tot ca. drie jaar. Ook werd veel moeite gedaan investeringen mede vanwege de doelstelling te vinden. Er werden drie nieuwe investeringen gedaan in het verslagjaar, waaronder een investering in het EFC-house te Brussel. Het aantal aanvragen bleef ongeveer stabiel op 1.860.
 
Aan het eind van het jaar was de verdeling over de beleggingscategorieën als volgt (afgerond):
Aandelen 35% (beoogd: 40%), obligaties 21% (20%), vastgoed 5% (15%), grondstoffen 9% (10%), hedge funds 10% (10%), investeringen vanwege de doelstelling 2% (5%) en liquiditeiten 17% (0%). Het belegd vermogen daalde met ruim € 20 mln in waarde in vergelijking met vorig jaar. Het beleggingsrendement bedroeg – 2,3%.  De bestedingen aan donaties en garanties waren € 10,3 mln (2010: € 10,9 mln).
 
Namens het bestuur hadden in 2011 de heer dr. M.C.E. van Gendt en de heer Schinkelshoek zitting in de Adviescommissie Beleggingen.  De eerste treedt als voorzitter op. Deze commissie adviseert het bestuur inzake het beleggingsbeleid van het fonds. In de ACB heeft ook een externe deskundige zitting, de heer prof.dr. R.A. van der Meer. De directeur treedt op als secretaris. Bij de vergaderingen van de ACB is steeds de fiduciair adviseur, Bank Oyens & Van Eeghen, vertegenwoordigd.
 
Namens Fonds 1818 waren in 2011 de bestuursleden mevrouw Van der Laag en de heer Bhondoe ook lid van het bestuur van de Stichting Het Nutshuis. De eerste treedt als voorzitter op. Vanaf 2008 is ook de heer S.S. de Niet bestuurslid. Hij is afkomstig uit de kring van huurders van het Nutshuis en niet tegelijkertijd lid van het bestuur van Fonds 1818. De Stichting het Nutshuis is door Fonds 1818 opgericht om het gebouw aan de Riviervismarkt 5 te exploiteren. De juridische en economische eigendom van het Nutshuis en de inventaris ervan berusten bij Fonds 1818. De jaarrekeningen van Fonds 1818 en Nutshuis worden geconsolideerd.
 
Ook dit jaar vond een functioneringsgesprek plaats met de directeur. De voorzitter, de voorzitter van Het Nutshuis en directeur evalueerden gezamenlijk het functioneren van het bestuur en de samenwerking tussen bestuur en directie.
 
Het bestuur is mevrouw Van der Laag en de heer Bhondoe zeer erkentelijk voor het goede werk dat zijtijdens hun bestuurslidmaatschap voor Fonds 1818 en het Nutshuis hebben verricht. Met name mevrouw Van der Laag heeft gedurende haar lange bestuursperiode bij Fonds 1818 en met haar voorzitterschap van het Nutshuis bijzonder bijgedragen aan de ontwikkeling van zowel Fonds 1818 als Het Nutshuis.
 
Vanuit de traditie van de Nutsspaarbank ontvangen de commissarissen van de bank, nu bestuursleden van het fonds, een vergoeding van bijna € 8.000,= per jaar. Daarnaast wordt per vergadering een presentiegeld verstrekt voor de vergaderingen van het bestuur en de ACB.
 
Ook in 2011 hebben Fonds 1818 en het Nutshuis hun maatschappelijke functie ruimschoots kunnen waarmaken, bij een stabiel aantal aanvragen en een groeiend aantal bezoekers aan het Nutshuis. Dankzij de creativiteit en inzet van de medewerkers werden vele nieuwe initiatieven ontwikkeld, zoals bijvoorbeeld het programma Groene Schoolpleinen waarvan dit jaar de eerste resultaten te zien waren. Een belangrijke ontwikkeling was de aanleg en inrichting van de Nutstuin, die op 14 mei 2011 is geopend. Het bestuur is de medewerkers zeer erkentelijk voor de in 2011 behaalde resultaten.
 
 
Den Haag, 18 april 2012
 
 
Het Bestuur
 
 

U bent hier