Let op! U bevindt zich niet op de corporate website van Fonds 1818. Klik hier als u daarnaar op zoek was.

Deskundigheidsbevordering vrijwilligers

 

Cursus fondsenwerving
Fonds 1818 geeft regelmatig de basiscursus Effectief financieren van projecten. De cursus is bestemd voor medewerkers en vrijwilligers van non-profitorganisaties die opereren binnen de regio van het fonds. De cursus geeft inzicht in de basisbeginselen van het fondsenwerven en is dan ook bestemd voor mensen die weinig tot geen ervaring hebben op dit terrein. De bijeenkomst duurt circa vier uur. Deelname is gratis. De cursus is niet toegankelijk voor charitatieve fondsenwervende instellingen die landelijke campagnes voeren. In 2011 volgden 60 mensen de cursus.

Media en Communicatie en Bezuinigingen: Hoe nu verder?

Uit de interviews met relaties van Fonds 1818 in het jaarbericht over 2009 bleek dat veel aanvragers behoefte hebben aan meer kennis en netwerk. Hiervoor kijken zij naar Fonds 1818. Ook tijdens bijeenkomsten met aanvragers blijkt deze behoefte te leven. De behoefte werd gepeild bij koepels van vrijwilligers. Begin 2011 is een voorzichtige start gemaakt met het organiseren van bijeenkomsten Media en Communicatie in de praktijk voor vertegenwoordigers van buurtorganisaties. Het liep storm waardoor het aantal bijeenkomsten is uitgebreid. In totaal zijn 7 workshops gegeven aan in totaal zo’n 100 deelnemers van evenzoveel organisaties.

Zowel met de deelnemers als de koepels is geëvalueerd. Op basis hiervan is Blauwe Noordzee benaderd om een serie workshops te geven over het omgaan met bezuinigingen. In de vijf bijeenkomsten Bezuinigingen: Hoe nu verder? werd  ingegaan op het versterken van de capaciteiten van de eigen organisatie, het opstellen van plannen, het doen van haalbaarheidsonderzoek, het overtuigen van partners en tips om bezuinigingen het hoofd te bieden. Hiervoor zijn ruim 400 organisaties aangeschreven. In totaal waren er 96 deelnemers van 56 organisaties. Deelnemers konden zich voor meerdere workshops inschrijven. Naar aanleiding van de workshop is een digitale brochure verschenen.

De doelgroepen voor het versterken van kennis en netwerk zijn primair organisaties die voornamelijk werken met vrijwilligers. Professionele organisaties moeten in hun eigen opleidingsbehoefte kunnen voorzien.

In 2012 wil Fonds 1818 het aanbod van workshops verder uitbreiden. De cursus Media en Communicatie in de praktijk wordt in diverse gemeenten aangeboden via de vrijwilligerssteunpunten. Daarnaast biedt het fonds een workshop Social Media aan. De kennisbijeenkomsten van Blauwe Noordzee krijgen medio 2012 een vervolg in Leiden. Diverse andere workshops zijn in ontwikkeling.

De workshops worden altijd aangeboden via de lokale vrijwilligerssteunpunten. De steunpunten en de diverse organisaties zijn leidend bij het ontwikkelen van het aanbod.

Deskundigheidsbevordering wijkmedia
In november 2009 ging het project ‘Deskundigheidsbevordering Haagse wijkmedia’ van start. Wijkmedia zijn kranten, tv- en radio-uitzendingen en websites die specifiek op één wijk zijn gericht. Dit project is een initiatief van Fonds 1818 en de gemeente Den Haag in samenwerking met de bibliotheek. In 2010 en 2011 zijn diverse workshop gegeven op het gebied van tekstschrijven in het algemeen, tekstschrijven voor de digitale muurkrant, basisvaardigheden fotografie en fotobewerking voor internet. Het project liep tot  eind 2011.

Cursussen aangeboden door derden
Fonds 1818 werkt regelmatig mee aan bijeenkomsten over fondsenwerving georganiseerd door derden. Vaak zijn dit de vrijwilligerssteunpunten in de regio. De steunpunten nodigen hun achterban uit voor een workshop, een beursvloer of een kennisbijeenkomst. De ene keer is alleen Fonds 1818 te gast, andere keren zijn ook andere fondsen vertegenwoordigd.

MBO en HBO
Fonds 1818 wordt steeds terughoudender bij het geven van lessen voor studenten CMV aan het middelbaar en hoger onderwijs  in de regio. In de praktijk blijkt dat deze lessen veel tijd kosten en weinig concreets opleveren.

Op suggestie van Fonds 1818 is de vakgroep Communicatie van de Haagse Hogeschool in 2011 gestart met een minor fondsenwerving. De afdeling communicatie is nauw betrokken geweest bij de eerste opzet van de leergang.

Format projectplan
Tijdens de cursussen fondsenwerving bleek dat bij veel organisaties weinig ervaring is met het opstellen van een projectplan. Op internet was het moeilijk een format te vinden dat aansloot bij de wensen van kleinere aanvragers. Daarom is besloten een eigen format te ontwikkelen. Dit format wordt sinds eind 2011 aan aanvragers ter beschikking gesteld. In 2012 moet blijken of dit ook daadwerkelijk bijdraagt aan betere aanvragen.
In 2012 geeft Fonds 1818 ook workshops op basis van dit format.

Bedoeling is om ook een dergelijk format te ontwikkelen voor een communicatieplan en een begroting en afrekening.

Format projectplan

Spreekuur
In 2011 hield Fonds 1818 in samenwerking met diverse vrijwilligerssteunpunten in de regio vijf keer een spreekuur op locatie. (Potentiële) klanten konden vooraf een concept aanvraag indienen. In een gesprek van 20 minuten neemt een adviseur het plan met de aanvrager door. In totaal bezochten 53 organisaties de spreekuren. Het is nog niet duidelijk hoeveel van deze organisaties ook daadwerkelijk een aanvraag zullen indienen.

Ook in 2012 zullen regelmatig spreekuren worden georganiseerd. Bedoeling is om in dit jaar gerichter te analyseren wat de spreekuren daadwerkelijk opleveren.

Beoordeling conceptaanvragen
Bij de afdeling Voorlichting en Communicatie komen dagelijks vragen binnen over de mogelijkheden voor een donatie. In een deel van de gevallen kan de communicatieadviseur bepalen of een project binnen de criteria valt. Bij twijfel wordt altijd doorverwezen naar de betreffende projectadviseur.

Om zowel tijd van de aanvrager als van de adviseurs te besparen wordt potentiele aanvragers geadviseerd eerst een conceptaanvraag in te dienen. Dit kan bestaan uit een samenvatting van de plannen. Op basis daarvan kan een adviseur bepalen of het indienen van een officiële aanvraag zinvol is en zo ja, welke punten extra aandacht behoeven.

 

 

U bent hier