Let op! U bevindt zich niet op de corporate website van Fonds 1818. Klik hier als u daarnaar op zoek was.

Zorg en Welzijn

Voor 2012 is het budget voor het aandachtsgebied Zorg & Welzijn verhoogd met € 700.000. Voor 2011 was € 4.000.000 begroot. Dit budget is overschreden met € 390.972, waardoor de bestedingen in 2011 op het niveau van 2010 liggen. De grootste overschrijdingen, in absolute zin, vonden plaats in Welzijnswerk, Maatschappelijke Opvang en Sport. Wat de eerste twee domeinen betreft, zou dit te maken kunnen hebben met de forse bezuinigingen die vorig jaar al zijn ingezet en de toenemende behoefte aan opvang en noodvoorzieningen. Wat de sport betreft wordt, mede ingegeven door de bezuinigingen, steeds meer ingezet op multifunctioneel gebruik van accommodaties en steun hiervoor past in het beleid van Fonds 1818.

Foto: Theehuis Jansland - Voorschoten

In het welzijnswerk, waaronder het jongerenwerk, werden grote donaties verstrekt voor nieuwbouw, verbouwingen en inrichting van wijkcentra. Hiermee zijn enkele ontwikkelingen geschetst die geleid hebben tot budgettaire wijzigingen in de domeinen. Deze wijzigingen worden hieronder afzonderlijk beschreven. Verder wordt aangegeven waarop het beleid van Zorg & Welzijn zich specifiek richt en welke grote(re) projecten in 2011 gesteund zijn.

In 2011 zijn in het aandachtsgebied Zorg & Welzijn 850 aanvragen behandeld waarvan er 560 zijn gehonoreerd. De gemiddelde bijdrage bedroeg € 7.841.

Klik op het domein voor nadere toelichting.

 

Domein

Begroot 2011

Gerealiseerd 2011

Begroot 2012

Maatschappelijke Opvang

€    500.000

€     571.900

€    650.000

Arbeidstoeleiding & Activering

€    250.000

€     241.500

€    300.000

Vrijwilligerswerk

€    300.000

€     336.911

€    350.000

Buurtwerk

€    700.000

€     671.333

€    750.000

Welzijnswerk

€ 1.250.000

€  1.490.539

€ 1.500.000

Sport

€    400.000

€     463.019

€    550.000 

Zorginstellingen

€    600.000

€     615.769

€    600.000

Totaal

€ 4.000.000

€ 4.390.971

€ 4.700.000

 

 

Slot

Zoals uit bovenstaande blijkt, wordt het beleid op het terrein van Zorg & Welzijn in 2012 in grote lijnen voortgezet en worden binnen de onderscheiden beleidsterreinen enkele accenten verschoven of aangezet.

De grootste verhoging betreft het budget Welzijnswerk dat in vergelijking met 2011 wordt verhoogd met € 250.000. Voor projecten in de domeinen Maatschappelijke Opvang en Sport worden de budgetten met ieder € 150.000 verhoogd. De ambitie om het vrijwilligerswerk en het buurtwerk te stimuleren leidt tot een toename van beide budgetten met elk € 50.000. Omdat Fonds 1818 verwacht meer aanvragen te zullen ontvangen voor projecten op het terrein van Arbeidstoeleiding & Activering wordt het budget hiervoor eveneens met € 50.000 verhoogd.

De zorginstellingen hebben ondanks de algemene bezuinigingstrend nog voldoende middelen uit de reguliere zorgbudgetten. Voor extra activiteiten, die gericht zijn op integratie en participatie van ouderen of mensen met een beperking blijft het donatiebudget gehandhaafd op € 600.000.

U bent hier