Let op! U bevindt zich niet op de corporate website van Fonds 1818. Klik hier als u daarnaar op zoek was.

Bestuursverslag

De stichting Fonds 1818 tot nut van het algemeen te Den Haag stelt zich in het algemeen ten doel de kwaliteit van de samenleving in zijn werkgebied te verhogen.

Per 1 januari 2010 trad mr. P.G.A. Noordanus toe tot het bestuur van Fonds 1818, in de vacature die door het vertrek van mevrouw drs. A.C. van Kampen was ontstaan. In de zomer werd de heer Noordanus benoemd tot burgemeester van Tilburg, waarna hij besloot zich terug te trekken als bestuurslid, zodra een opvolger was gevonden. Na een advertentie en een selectieronde werd de heer Jan Schinkelshoek bereid gevonden per 1 januari 2011 toe te treden tot het bestuur.

Het bestuur van de Stichting vergaderde in het verslagjaar vijf maal. Deze vergaderingen werden voorbereid door de voorzitter, dr. G. Lycklama à Nijeholt, en directeur ir. B.A.I.M. de Blij. Het beleggingsbeleid was regelmatig onderwerp van bespreking. De vastgestelde beleggingsstrategie, een verdere diversificatie naar onroerend goed, grondstoffen en (fund of) hedgefunds werd doorgevoerd. De kleine stapjes in grondstoffen en onroerend goed leidden ertoe dat aan het eind van het jaar minder dan 15% van het vermogen in contanten werd aangehouden. Veel aandacht ging uit naar de duurzaamheid van beleggingen. Ook werd veel moeite gedaan investeringen mede vanwege de doelstelling te vinden. In het verslagjaar zijn extra investeringen in bestaande initiatieven gedaan en is het MonumentenFonds 1818 opgericht. In samenwerking met Prins Bernhard Cultuurfonds en Nationaal Restauratiefonds worden hieruit leningen verstrekt voor erfgoed in het werkgebied. Het aantal aanvragen steeg met 8,1% tot 1880.

Aan het eind van het jaar was de verdeling over de beleggingscategorieën als volgt:

Aandelen 42% (beoogd: 40%), obligaties 20% (20%), vastgoed 4% (15%), grondstoffen 9% (10%), hedge funds 10% (10%), investeringen vanwege de doelstelling 2% (5%) en liquiditeiten 13% (0%). Het belegd vermogen steeg met ruim € 20 mln in waarde in vergelijking met vorig jaar, zodat het grote verlies van 2008 verder werd ingelopen. De bestedingen aan donaties en garanties waren € 10,9 mln (2009: € 8,3 mln), nadat het bestuur in de derde bestuursvergadering op verzoek van de directeur de donatiebegroting met € 1 mln had verhoogd.

Namens het bestuur hadden in 2010 de heer dr. M.C.E. van Gendt en de heer Noordanus zitting in de Adviescommissie Beleggingen. De eerste treedt als voorzitter op. Deze commissie adviseert het bestuur inzake het beleggingsbeleid van het fonds. In de ACB heeft ook een externe deskundige zitting, de heer prof.dr. R.A. van der Meer. De directeur treedt op als secretaris. Bij de vergaderingen van de ACB is steeds de fiduciair adviseur, Bank Oyens & Van Eeghen vertegenwoordigd.

Ook dit jaar vond een functioneringsgesprek plaats met de directeur. Voorzitter en directeur evalueerden gezamenlijk het functioneren van het bestuur en de samenwerking tussen bestuur en directie.

Het bestuur is de heer Noordanus erkentelijk voor het goede werk dat hij in het ene jaar van zijn bestuurslidmaatschap voor Fonds 1818 heeft verricht, met name bij de totstandkoming van de Nutstuin.

Vanuit de traditie van de Nutsspaarbank ontvangen de commissarissen van de bank, nu bestuursleden van het fonds, een vergoeding van bijna € 8000 per jaar. Daarnaast wordt per vergadering een presentiegeld verstrekt.

Namens Fonds 1818 waren in 2010 de bestuursleden mevrouw ir. S.J.F. van der Laag en de heer drs. R. Bhondoe ook lid van het bestuur van de Stichting Het Nutshuis. De eerste treedt als voorzitter op. Vanaf 2008 is ook de heer S.S. de Niet bestuurslid. Hij is afkomstig uit de kring van huurders van Het Nutshuis en niet tegelijkertijd lid van het bestuur van Fonds 1818. De Stichting Het Nutshuis is door Fonds 1818 opgericht om het gebouw aan de Riviervismarkt 5 te exploiteren. De juridische en economische eigendom van Het Nutshuis en de inventaris ervan berusten bij Fonds 1818. De jaarrekeningen van Fonds 1818 en Het Nutshuis worden geconsolideerd.

Ook in 2010 hebben Fonds 1818 en Het Nutshuis hun maatschappelijke functie ruimschoots kunnen waarmaken, mede dankzij een aanzienlijke stijging van het aantal aanvragen en het aantal bezoekers aan Het Nutshuis. Vele nieuwe initiatieven werden ontwikkeld. Een belangrijke ontwikkeling was de aanleg en inrichting van de Nutstuin, die in het voorjaar van 2011 zal worden geopend.

Den Haag, 12 april 2011

U bent hier