Let op! U bevindt zich niet op de corporate website van Fonds 1818. Klik hier als u daarnaar op zoek was.

Kunst en Cultuur

In 2010 is het beschikbare budget min of meer conform de begroting besteed. Er zijn geen bijzondere uitschieters. Vrijwel alle domeinen hadden te maken met een gelegitimeerde overschrijding van het oorspronkelijke budget gebaseerd op de aanvullende dotatie die medio 2010 aan de budgetten voor de verschillende domeinen is toegevoegd. Alleen in het domein Community Arts was sprake van een onderbesteding van bijna € 100.000.

In 2010 hebben directeur en adviseurs samen met Dirk Noordman, gespecialiseerd in culturele vraagstukken, het beleid Kunst & Cultuur onder de loep genomen. Hiermee werd beoogd een zo helder mogelijk beeld te krijgen van de koers die Fonds 1818 op dit terrein vaart. Op grond van een aantal bijeenkomsten heeft Noordman in goed overleg met de directeur en adviseurs het volgende uitgangspunt geformuleerd:

Lees meer >

Een eerste belangrijke wijziging, in het budget althans, betreft Community Arts. Gebleken is dat onder deze noemer projecten gerubriceerd zijn die niet voldoen aan het primaire criterium dat bij de totstandkoming van Community Arts projecten wijk-/buurtbewoners actief betrokken dienen te zijn. Veel van deze projecten kunnen beter gerubiceerd worden onder het domein Theater waar op andere wijze de sociale functie van cultuur een belangrijke rol moet spelen.

De verschillende domeinen en budgetten 2011 worden hieronder afzonderlijk besproken.

In 2010 zijn in verband met langdurige afwezigheid van één van de adviseurs actief binnen het traject Kunst & Cultuur aanvragen door verschillende adviseurs en door een tijdelijk extern aangetrokken adviseur behandeld. Hierdoor is de kennis over de aanvragen in een aantal domeinen versnipperd en kunnen we alleen de grote lijnen weergeven.

In 2010 zijn binnen het Traject Kunst & Cultuur 615 projecten behandeld waarvan er 370 zijn gehonoreerd. De gemiddelde bijdrage bedroeg € 9.932,34.

Voor 2011 is het budget van Kunst & Cultuur gelijk aan dat voor 2010: € 3.400.000. (wordt hieronder vermeld, anders lijkt het of voor 2011 ook sprake is van een toevoeging ).

Begroting Kunst en Cultuur 2010-2011

Community Arts
2010: € 800.000,-
2011: € 300.000,-
Lees meer >

Muziek
2010: 800.000,-
2011: € 900.000,-
Lees meer >

Theater
2010: € 300.000,-
2011: € 600.000,-
Lees meer >

Dans
2010: € 250.000,-
2011: € 250.000,-
Lees meer >

Beeldende Kunst
2010: € 250.000,-
2011: € 250.000,-
Lees meer >

Erfgoed
2010: € 750.000,-
2011: € 750.000,-
Lees meer >

Literatuur/film
2010: € 250.000,-
2011: € 350.000,-
Lees meer >

Tot slot
In 2011 zullen twee adviseurs die totnogtoe voornamelijk in het traject Zorg & Welzijn actief waren, een groot deel van het traject Kunst & Cultuur voor hun rekening nemen. Het is de bedoeling op basis van de discussies die onder begeleiding van Dirk Noordman hebben plaatsgevonden het beleid zo helder en eenduidig mogelijk vast te leggen en toe te passen. Dit is door de aard van het domein Kunst & Cultuur dat steeds in beweging is en waarin projecten vaak niet met elkaar te vergelijken zijn, geen eenvoudige opgaaf. Daarom en ook omdat dit past in de algemene missie van Fonds 1818 zal steeds weer bij de behandeling van aanvragen op het terrein van Kunst & Cultuur de sociale functie als uitgangspunt dienen bij de beoordeling.

U bent hier